Privacy en cookies

A. Gegevensbeschermingsverklaring

Wij hechten veel belang aan de naleving van de wettelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u als gebruiker van de website te informeren over de aard, de reikwijdte en het doeleinde van onze persoonsgegevensverwerking alsook over uw bestaande rechten als u een betrokkene bent zoals gedefinieerd door artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorliggende gegevensbeschermingsverklaring houdt daarbij ook al rekening met de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25/05/2018 van kracht wordt. Tegelijkertijd voldoet de verklaring eveneens aan de vereisten van artikel 13 van de Duitse federale telecommunicatiewet ('Telemediengesetz').

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website en de diensten die erop aangeboden worden, worden beheerd door:

Weleda BENELUX
Platinastraat 161
Postbus 733
2700AS Zoetermeer
Nederland
KvK-nummer: 27013770
Tel.: +49 7171 919 0
E-mail: info@weleda.nl
Managing Director: Richard van der Hoek & Daan Zeelt

2. Algemene informatie

We hebben de website zodanig ontwikkeld dat we zo weinig mogelijk gegevens van u verzamelen. In principe is het zelfs mogelijk om onze website te bezoeken zonder eender welke persoonsgegevens in te voeren. De verwerking van persoonsgegevens is alleen nodig, als u beslist om gebruik te maken van bepaalde diensten (bv. het boeken van een behandeling). Wanneer u dat inderdaad doet, zullen wij er te allen tijde voor zorgen dat we uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met een wettelijke grondslag of door u gegeven toestemming. Voorts onderschrijven we de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25.05.2018 van kracht wordt, alsook de relevante toepasselijke nationale bepalingen, zoals de Duitse federale wet op de bescherming van de privacy ('Bundesdatenschutzgesetz'), de Duitse federale telecommunicatiewet ('Telemediengesetz') en andere specifieke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

3. Definitie

In overeenstemming met de AVG worden de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring gebruikt worden, als volgt gedefinieerd:

'persoonsgegevens': alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'de betrokkene'); met een identificeerbare natuurlijke persoon wordt gedoeld op een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

'verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

'beperking van de verwerking': het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

'pseudonimisering': het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

'verwerkingsverantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

'verwerker': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

'ontvanger’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

'derde': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

'toestemming' van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

4. Toestemming

Wanneer u onze website bezoekt, zullen we soms bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Dit gebeurt in de eerste plaats in onze dialoog- en dienstverleningszone, wanneer er contact wordt gelegd via een contactformulier, een nieuwsbrief wordt opgevraagd, orderverzoeken geformuleerd worden en van onze diensten gebruikgemaakt wordt.

Verklaring van instemming

Door de door ons ter beschikking gestelde formulieren te gebruiken, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt deze instemming te allen tijde weer intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons een verklaring in die zin te bezorgen. U dient echter wel te weten dat u zonder uw toestemming geen gebruik meer zult kunnen maken van onze service. Om uw toestemming in te trekken, kunt u ons op een van bovenstaande manieren contacteren (gelieve in voorkomend geval uw naam, e-mailadres en postadres te vermelden).

5. Doeleinde en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de nodige persoonsgegevens om ons dienstenaanbod te wettigen, te verstrekken of te verwerken, waarbij we artikel 6, lid 1b van de AVG als onze wettelijke grondslag gebruiken. Waar we gebruikmaken van externe dienstverleners in het kader van een gegevensverwerking waartoe door ons opdracht wordt gegeven, zal artikel 28 van de AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking vormen.

We verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • wanneer er contact gelegd wordt en voor de hiermee gepaard correspondentie - op basis van uw toestemming
 • voor het verwerken van uw verzoek en om u elk bijkomend advies te bezorgen dat u nodig zou hebben - op basis van uw toestemming
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief, de abonnementsservice - op basis van uw toestemming
 • om ervoor te zorgen dat onze website u op de meest doeltreffende en interessantste manier wordt voorgesteld (bv. door middel van een geanonimiseerde evaluatie) - op basis van gewettigde belangen
 • voor de technische implementatie van onze diensten - op basis van gewettigde belangen

6. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen, wanneer u onze deze vrijwillig en bewust bezorgde, bv door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails. Dit heeft in eerste instantie betrekking op de volgende gegevens in de overgemaakte formulieren:

 • check
 • formulier
 • salonized

De persoonsgegevens die u bezorgt en de inhoud ervan, zullen uitsluitend bij ons en onze gelieerde entiteiten blijven. We zullen uw gegevens alleen bewaren en verwerken voor de doeleinden vermeld bij punt 5. Voor elk gebruik buiten het beoogde doel zal uw uitdrukkelijke toestemming vereist zijn. Hetzelfde geldt ook voor de overdracht en verzending van uw gegevens aan derden.

7. Algemene logbestanden

De verbindingsgegevens van de verzoekende computer (IP-adres), welke van onze pagina's u precies bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de browser en het type besturingssysteem dat gebruikt werd, de webpagina vanwaar u ons bezoekt en de geslaagde toegang die u daarbij geboden wordt, worden tijdelijk opgeslagen door de webserver in protocolbestanden (logbestanden). Het technische beheer van webpagina's en de anonieme verzameling van statistische informatie maken het mogelijk om de toegang tot de service van Weleda te evalueren en een beoordeling te verrichten, die erop gericht is om de bescherming en de veiligheid van gegevens binnen onze onderneming te verbeteren. Dit met als uiteindelijke doel een optimaal niveau van bescherming te kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken.

De logbestandgegevens van de server worden los van alle door u ingevoerde persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden voor analytische doeleinden bewaard, waarna de gegeven in kwestie gewist worden.

8. Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om u een online ervaring op maat te kunnen bezorgen. Gelieve ons Cookieoverzicht door te nemen voor meer informatie over de manier waarop Weleda gebruikmaakt van cookies en soortgelijke technologieën.

9. Behandeling boeken

Als u via deze website een behandeling bij ons boekt, dan zal Weleda de gegevens die u ingeeft, uitsluitend voor dit doeleinde gebruiken of om u te informeren over relevante omstandigheden omtrent deze dienst of de registratie ervan. Weleda bezorgt deze gegevens aan de externe provider Salonized voor het beheer van de afspraken. Weleda heeft een overeenkomst gesloten over de bestelde orderverwerkingsprocedure met Salonized, haar provider voor het boeken van behandelingen. Dit garandeert dat de dienstverlener in kwestie in elk opzicht de strikte specificaties van de Duitse wetgeving op het vlak gegevensbescherming naleeft bij het beheren en implementeren van de nieuwsbriefmailing. Verder garandeert dit ook dat uw gegevens alleen binnen de EU opgeslagen worden met een hoge mate van bescherming. Uw gegevens worden niet bewaard op servers buiten de EU.

10. Nieuwsbrief

Wanneer u zich op een e-mailnieuwsbrief abonneert, heeft Weleda uw aanspreking, naam en het e-mailadres nodig, waar de nieuwsbrief naartoe gestuurd moet worden. Alle overige informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken, om de nieuwsbrief te kunnen individualiseren en om vragen via het e-mailadres te kunnen beantwoorden.

Als u zich op deze webpagina op de nieuwsbrief abonneert, dan zal Weleda de gegevens die u ingeeft, uitsluitend voor dit doeleinde gebruiken of om u te informeren over relevante omstandigheden omtrent deze dienst of de registratie ervan. Weleda bezorgt deze gegevens aan de externe provider APSIS voor het beheer en de implementatie van de nieuwsbriefmailing. Weleda heeft een overeenkomst gesloten over de bestelde orderverwerkingsprocedure met APSIS, haar provider voor e-mailmarketing. Dit garandeert dat de dienstverlener in kwestie in elk opzicht de strikte specificaties van de Duitse wetgeving op het vlak gegevensbescherming naleeft bij het beheren en implementeren van de nieuwsbriefmailing. Verder garandeert dit ook dat uw gegevens alleen binnen de EU opgeslagen worden met een hoge mate van bescherming. Uw gegevens worden niet bewaard op servers buiten de EU.

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, is een geldig e-mailadres nodig. Het IP-adres dat u gebruikt om u te abonneren op de nieuwsbrief en de datum waarop u de nieuwsbrief bestelt, worden eveneens opgeslagen. Deze gegevens zullen dienen als bewijs voor Weleda in geval van misbruik, wanneer er een onbekend e-mailadres geregistreerd zou worden voor de nieuwsbrief. Om er tevens voor te zorgen dat een e-mailadres niet foutief ingegeven werd in de mailinglijst van Weleda door een derde, hanteert Weleda de 'dubbele opt-in'-procedure. Bij deze procedure wordt er na uw registratie een bevestigingse-mail verstuurd naar het door u bezorgde e-mailadres. Nadat u uw registratie bevestigd hebt door op een link in de e-mail te klikken, zult u dan de gewenste e-mailnieuwsbrief ontvangen. Als onderdeel van deze procedure worden de bestelling van de nieuwsbrief, de bezorging van de bevestigingse-mail en de ontvangst van de registratiebevestiging bewaard.

Het staat u vrij om op eender welk moment uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor de bezorging van de nieuwsbrief met het oog op toekomstige verwerkingen in te trekken. In elke nieuwsbrief van Weleda vindt u ook een link die u kunt gebruiken voor de respectieve intrekking. Daarnaast kunt u uw verzoek tot intrekking ook schriftelijk communiceren aan de contactopties die in het impressum vermeld worden.

11. Integratie van content en diensten van derden

Onze website maakt gebruik van content en diensten van andere providers. Deze omvatten bv. door Google Maps en YouTube verstrekte kaarten en video's. Het IP-adres moet daarbij doorgestuurd worden om ervoor te zorgen dat deze gegevens geraadpleegd en weergegeven kunnen worden in de browser van de gebruiker. De providers (hierna 'externe providers' genoemd) maken daartoe gebruik van het IP-adres van de gebruiker.

Hoewel we ernaar streven om alleen een beroep te doen op externe providers die alleen het IP-adres nodig hebben om content te leveren, hebben we geen invloed over het al dan niet opslaan van het IP-adres. Dit proces kan o.a. voor statistische doeleinden plaatsvinden. Als we ons ervan bewust worden dat het IP-adres opgeslagen wordt, zullen we u daarover informeren.

Gebruik van Google Analytics

Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Google Analytics gebruikt ook cookies, d.w.z. tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de webpagina te analyseren. De informatie die door het cookie omtrent uw gebruik van deze webpagina verzameld wordt, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Op onze webpagina is IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres op voorhand door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere contracterende lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de VS overgedragen en daar pas verkort. In dergelijke uitzonderlijke gevallen is deze verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de AVG gebaseerd op ons gewettigd belang in een statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons benutten om uw gebruik van de webpagina te evalueren, rapporten op te stellen over webpagina-activiteiten en ons als webpaginabeheerder bijkomende diensten te verstrekken in het kader van dit webpagina- en internetgebruik. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgestuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door gebruik te maken van de respectieve instelling in uw browsersoftware; u dient in dat geval echter wel te weten dat u niet alle functies van deze webpagina ten volle zult kunnen benutten.

U kunt ook de verzameling van de respectieve gegevens omtrent uw gebruik van de webpagina (met inbegrip van uw IP-adres) door het cookie bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren, die u op de volgende link kunt vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Anderzijds kunt u ook de opslag van gegevens door Google Analytics voorkomen door gebruik te maken van wat een 'opt-out cookie' genoemd wordt. Als u de cookies in uw browser wist, dient u opnieuw op deze link te klikken.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor meer informatie over de manier waarop gebruikersgegevens gebruikt worden in Google Analytics, verwijzen we u graag naar de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/ana...

U kunt de Privacyverklaring van Google vinden op: https://policies.google.com/pr...


Gebruik van Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een tool die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service door middel van gebruikersfeedback te onderhouden en optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies op andere websites door deze opt-outlink te volgen.


Gebruik van DoubleClick

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google die beheerd wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('DoubleClick').

DoubleClick gebruikt cookies om relevante advertenties te plaatsen voor de gebruiker, om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker steeds opnieuw dezelfde advertenties te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties er in welke browser geplaatst worden en kan hierdoor voorkomen dat deze herhaaldelijk getoond worden. De verwerking is gebaseerd op ons gewettigd belang in een optimale marketing van onze website in lijn met artikel 6, lid 1f van de AVG.

Verder kan DoubleClick ook cookie-ID's gebruiken om te registreren wat 'conversies' genoemd worden, die aan advertentieverzoeken gekoppeld zijn. Daarmee wordt gedoeld op wat er gebeurt als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om naar de website van de adverteerder te surfen en er iets van te kopen. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte marketingtool brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen invloed over de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die via het gebruik van deze tool door Google verzameld worden en delen u daarom mee, wat we weten: De integratie van DoubleClick vertelt Google dat u naar het relevante deel van onze online aanwezigheid bent gegaan of dat u op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent en/of niet ingelogd bent, kan de provider nog altijd uw IP-adres achterhalen en dit opslaan.

Als u zich graag wenst terug te trekken ('opt-out') uit deze trackingprocedure, kunt u cookies voor het bijhouden van conversie deactiveren door uw browserinstellingen zodanig aan te passen, dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/setting... geblokkeerd worden. Deze instelling zal gewist worden, als u uw cookies wist. Anderzijds kunt u ook meer te weten komen over het gebruik van cookies bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info en uw instellingen dienovereenkomstig aanpassen. Tot slot kunt u uw browserinstellingen ook zodanig aanpassen dat u een melding krijgt, wanneer er cookies gebruikt worden. U kunt dan beslissen om ze individueel te aanvaarden, om ze in bepaalde omstandigheden te aanvaarden of om voor een algemene opt-out te kiezen. Als u weigert om cookies te aanvaarden, kan de functionaliteit van onze website beperkt blijken.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over DoubleClick kunt u vinden op de volgende webpagina bij de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: http://www.google.com/policies...

12. Gegevensbeveiliging

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet nooit 100% veilig. Dat maakt dat wij de veiligheid van de gegevens die via het internet naar onze website doorgestuurd worden, niet kunnen garanderen.

We hebben echter wel technische en organisatorische maatregelen getroffen om onze website te beschermen tegen het verlies, de vernietiging, de raadpleging, de wijziging of de verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Zo worden uw persoonsgegevens met name in versleutelde vorm door ons doorgestuurd. Hiertoe maken we gebruik van het coderingssysteem SSL/TLS ('Secure Sockets Layer/Transport Layer Security'). Bovendien worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend aangescherpt in het licht van de verdere technologische ontwikkelingen.

13. Rechten van de betrokkenen

Als u beschouwd wordt als een betrokkene zoals gedefinieerd bij artikel 4, deel 1 van de AVG, dan beschikt u volgens de AVG over de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. De juridische tekst voor de rechten die hieronder opgelijst worden, kunt u vinden op http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf.

Recht op bevestiging en inzage

Volgens de bepalingen van artikel 15 van de AVG hebt u het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, om te allen tijde en gratis inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die er over u bewaard worden door de verwerkingsverantwoordelijke en om er een kopie van te ontvangen.

Recht op rectificatie

Volgens de bepalingen van artikel 16 van de AVG hebt u het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u voorts eveneens het recht om een vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de AVG hebt u het recht om van [sic] zonder onredelijke vertraging de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de redenen die in artikel 17 van de AVG wordt aangevoerd, van toepassing is en er geen verwerking nodig is.

Recht op beperking van de verwerking

Volgens de bepalingen van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen, indien een van de voorwaarden vermeld bij artikel 18 van de AVG van toepassing is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Volgens de bepalingen van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om persoonsgegevens die u betreffen en die u ons verstrekte, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, op voorwaarde dat de bijkomende voorwaarden vermeld bij artikel 20 van de AVG vervuld zijn.

Recht op intrekking van uw toestemming

U hebt op eender welk moment het recht om de ons toegekende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken voor toekomstige verwerkingen. Gelieve ons in voorkomend geval uw intrekking te bezorgen via bovenstaande contactgegevens.

Recht van bezwaar

Volgens de bepalingen van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om op eender welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u aanbelangen. Als de voorwaarden voor een effectief bezwaar vervuld zijn, mogen wij de gegevens niet langer verwerken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht eender welk ander verhaal in termen van administratieve of rechterlijke procedures, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het land waarin u verblijft, waarin u werkt of waarin de vermoede inbreuk plaatsvond, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, een inbreuk vormen op de specificaties van de AVG.

14. Uw persoonsgegevens overdragen

Uw persoonsgegevens worden als volgt overgedragen.

De website wordt gehost door een externe dienstverlener in Nederland. Een dergelijke gegevensoverdracht is nodig voor de werking van de website en voor de rechtvaardiging, prestatie en implementatie van de bestaande gebruiksovereenkomst en kan ook met uw toestemming gebeuren.

Gegevens worden vervolgens ook overgedragen, als we het recht of de verplichting hebben om gegevens over te dragen naar aanleiding van wettelijke bepalingen en/of op bevel van de autoriteiten of rechtbanken. Dit kan in het bijzonder o.a. een onthulling met het oog op een strafrechtelijke vervolging, voor spoedreacties in noodsituaties of voor de implementatie van intellectuele eigendomsrechten gebeuren.

Als uw gegevens voor zover nodig doorgespeeld worden aan de dienstverlener, zal deze laatste slechts toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, voor zover nodig om zijn taak te vervullen. Deze dienstverleners zijn verplicht om met uw persoonsgegevens om te gaan conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en met name de AVG.

Naast de hierboven vermelde omstandigheden zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden bezorgen. Zo zullen we meer bepaald geen persoonsgegevens doorspelen aan een entiteit in een derde land of aan een internationale organisatie.

15. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Wat de opslagperiode betreft, wissen we persoonsgegevens zodra hun bewaring niet langer nodig is voor de vervulling van het oorspronkelijke doeleinde waarvoor ze verzameld werden en alle wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen niet langer van toepassing zijn. De wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zijn het ultieme criterium voor de definitieve opslagduur van persoonsgegevens. Eenmaal de periode verstreken is, worden de relevante gegevens routinematig gewist. Als er een bewaartermijn van toepassing is, wordt de verwerking beperkt door het blokkeren van de gegevens.

16. Kanttekening in verband met de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene

We zouden deze kans graag te baat nemen om u mee te delen dat de verstrekking van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wettelijk vereist is (bv. betalingsgegevens om voor factureerbare diensten te betalen) of uit contractuele regelingen kan voortvloeien. Om ten volle gebruik te kunnen maken van de diensten die op de website aangeboden worden, moet u door u te registreren een relevante gebruiksovereenkomst met ons sluiten (algemene gebruiksvoorwaarden) Opdat deze overeenkomst uitgevoerd zou kunnen worden, moet u ons daarbij bepaalde persoonsgegevens (bv. gebruikersnaam, e-mailadres) bezorgen, die we verwerken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Als u ons deze persoonsgegevens niet meedeelt (bezorgt), is het voor ons onmogelijk om de overeenkomst met u te sluiten of, als er maar een deel van de gegevens verstrekt wordt, kan het zijn dat onze diensten niet volledig geleverd kunnen worden.

17. Verwijzingen en links

Wanneer u naar webpagina's surft, waarnaar verwezen wordt op onze website, kan het zijn dat u gevraagd wordt om bepaalde informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen, enz. opnieuw in te geven. Deze gegevensbeschermingsverklaring is niet van toepassing op de verzameling of onthulling van of de omgang met persoonsgegevens door derden.

Externe dienstverleners kunnen hun eigen voorwaarden hebben met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Bij het bezoeken van webpagina's van derden raden we u bijgevolg aan om steeds meer informatie in te winnen over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan, alvorens uw persoonsgegevens in te voeren.

18. Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring

We zijn onze website voortdurend verder aan het ontwikkelen om u een steeds betere service te kunnen bieden. We zullen deze gegevensbeschermingsverklaring daarbij te allen tijde up-to-date houden en deze aanpassen, als en wanneer dat nodig zou blijken.

We zullen u natuurlijk te gepasten tijde informeren over alle eventuele wijzigingen die er aan deze gegevensbeschermingsverklaring aangebracht zouden worden. We kunnen dat bv. doen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons bezorgde. Mocht u bijkomende toestemming dienen te geven voor onze omgang met uw gegevens, dan zullen we deze natuurlijk eerst van u verkrijgen, voordat eender welke dergelijke wijziging van kracht wordt.

19. Functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO)

Mocht u nog vragen hebben over de gegevensbeschermingswetgeving, gelieve dan contact op te nemen met onze DPO via dpo@weleda.nl.

Datum: 01.10.2018

B. Cookie Statement

Gebruik van cookies

Op onze website wordt er informatie verzameld en opgeslagen met gebruik van wat 'browser cookies' genoemd worden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens voor de interactie met ons systeem via uw browser bewaren. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein vanwaar het cookie verstuurd werd, alsook informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumerieke code.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies laten onze systemen toe om het toestel van de gebruiker te herkennen en eender welke voorafbepaalde instellingen meteen beschikbaar te maken. Eenmaal een gebruiker zich toegang verschaft tot het platform, wordt er een cookie verstuurd naar de harde schijf van de computer van de gebruiker. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere service te bieden die meer op uw behoeften is afgestemd. Ze laten ons toe om uw computer en/of (mobiel) eindtoestel te herkennen, als u naar onze website terugkeert, waardoor we het volgende kunnen doen:

 • informatie opslaan over uw verkozen activiteiten op de website en onze website bijgevolg afstemmen op uw individuele behoeften;
 • uw verzoeker sneller verwerken;
 • samenwerken met derden die ons helpen om de online dienstverlening en de website aantrekkelijker voor u te maken. Dienovereenkomstig worden er, wanneer u de website bezoekt, ook cookies van deze partnerbedrijven (externe dienstverleners) op uw harde schijf opgeslagen. Deze cookies worden automatisch gewist na een vaste termijn.

Kan ik beslissen of er cookies gebruikt worden?

Als u niet wilt dat er browsercookies gebruikt worden, dan kunt uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat deze de opslag van cookies zal weigeren. In dat geval dient u wel te weten dat de kans dan bestaat dat u onze website maar in beperkte mate of helemaal niet zult kunnen gebruiken. Als u alleen onze eigen cookies wenst te aanvaarden en niet die van onze dienstverleners en partners, kunt u de instelling 'block cookies from third-party providers' (cookies van externe dienstverleners blokkeren) in uw browser selecteren. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor het gebruik van cookies van derden van de hand.

Datum: 01.10.2018

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en vereenvoudigen. Zo onthouden ze uw wachtwoord of informatie over eerder gemaakte keuzes en zorgen ze ervoor dat videobestanden en sociale-media-inhoud correct wordt weergegeven op de website. Andere cookies zijn dan weer noodzakelijk voor het systeembeheer of voor de boekingsfunctie.

Performance en analytics cookies

Deze cookies maken het mogelijk om informatie over uw gebruik van de website te verzamelen en geven ons meer inzicht in de manier waarop u de site gebruikt, zodat we uw gebruikerservaring kunnen verbeteren, door bijvoorbeeld de prestaties van onze website te verhogen of verschillende designideeën voor de website te testen. Voor sommige services werken we samen met externe partijen. De cookies kunnen dus door deze partijen worden ingesteld.

__utma

Google analytics: Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Dit cookie wordt aangemaakt wanneer de javascriptbibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies zijn. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd. Zie developers.google.com

2 jaar na instelling/update

__utmb

Google analytics: Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. Dit cookie wordt aangemaakt wanneer de javascriptbibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies zijn. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

30 min. na instelling/update

__utmc

Google analytics: Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld voor samenwerking met urchin.js. In het verleden werkte dit cookie samen met het __utmb-cookie om te bepalen wanneer de gebruiker een nieuwe sessie/nieuw bezoek startte.

Einde van browsersessie

__utmz

Google analytics: Bewaart de bronsite of campagne om inzicht te geven in de manier waarop gebruikers op uw site terechtkomen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de javascriptbibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens er informatie naar Google Analytics wordt verstuurd.

6 maanden na instelling/update

__utmx

Google analytics: Google Analytics – Gebruikt om te bepalen of een gebruiker wordt opgenomen in een experiment.

Geldig gedurende 18 maanden.

__utmxx

Google analytics: Google Analytics – Gebruikt om de vervaldatum te bepalen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

Geldig gedurende 18 maanden.

_ga

Google analytics: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt in het bestand analytics.js

2 jaar

_gat_UA-57093936-10

Google analytics: Gebruikt om het verzoektempo in kaart te brengen. Gebruikt in het bestand analytics.js

10 minuten

_gaexp

Google Optimize: Google Optimize – Gebruikt om te bepalen of een gebruiker wordt opgenomen in een experiment en om de vervaldatum te bepalen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

Vervalt na negentig dagen.